Facultatea de Arte Vizuale şi Design

Facultatea de Arte Vizuale şi Design are misiunea de a forma specialişti artişti plastici sau teoreticieni care să participe creator la viaţa culturală contemporană şi la circulaţia valorilor artei româneşti şi universale. Absolvirea pachetului de discipline psiho-pedagogice oferă şi posibilitatea de a preda în calitate de profesor în învăţământul gimnazial şi liceal.

Prezentare platforma (profil student)

Prezentare platformă (profil profesor)

Prezentare platforma (zona colaborativa profesor-student)

Facultatea de Teatru

Oferă absolvenţilor celor două specializări Artele spectacolului (direcţii de studii: Actorie, Arta actorului mânuitor de păpuşi şi marionete, Regie, Coregrafie) și Teatrologie – Jurnalism Teatral, programe de studiu bazate pe cercetarea interdisciplinară care permit atingerea competenţelor profesionale în domeniul creaţiei teatrale.

Incluzând toate cele trei cicluri de învățământ – Licență, Master și Doctorat – Facultatea de Teatru se implică prin proiectele sale de amvergură în viața comunității și stabilește legături cu mediul internațional prin parteneriatele create și prin proiectele sale de cercetare.

Se pregătesc şi se formează actori profesionişti, pedagogi pe tărâmul educaţiei teatrale, esteticii şi teoriei artei spectacolului, practicieni şi manageri ai artei scenice.

Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice

Structura actuală a facultăţii reuneşte ramurile istorice ale dezvoltării muzicii, latura artistică – interpretativă şi componistică – cu zona teoretică, muzicologică, într-un format contemporan. Astfel, pe trunchiul tradiţional al instrucţiei instrumentale şi vocale se alătură, pe linie interpretativă, specializarea Dirijat cor şi orchestră, de asemenea, Muzica religioasă şi direcţia Compoziţie jazz şi muzică uşoară, având componente interpretative fundamentale. De partea cealaltă, în aria studiilor teoretice, Muzicologia şi unul dintre domeniile sale, Pedagogia muzicală, se completează cu secţiunea de cercetare bizantinologică din cadrul specializării Muzică religioasă. Compoziţia (clasică) se situează, în consecinţă, ca un domeniu autonom, cu puternice legături atât cu zona interpretării cât şi cu cea a teoriei muzicale.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

În cadrul Universităţii de Arte „George Enescu“, au existat preocupări pentru a oferi și formarea pedagogică a studenților, fiind pregătiți în același timp și pentru carieră didactică. Astfel, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) fost înfiinţat în anul 2002 prin O.M. nr. 4861 din 11 nov. 2002, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În cadrul acestuia se desfășoară activitatea de pregătire inițială și continuă, psihopedagogică şi didactică a studenţilor şi absolvenţilor din învăţământul superior care se dedică profesiei de cadru didactic pentru disciplinele ariei curriculare Arte: Muzică, Arte vizuale, Teatru și din anul 2015, Coregrafie.

Dacă până în anul 2008 în cadrul acestuia se desfășurau doar activitățile de perfecționare prin grade didactice și programe de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, activitatea de pregătire pentru carieră didactică a studenților organizându-se în programele din cadrul facultăților, începând cu anul universitar 2008-2009 activitatea de formare inițială și continuă se derulează în cadrul acestui departament.

Institutul de Pregatire Psihopedagogică și Consiliere (IPPC), este înființat începând cu anul universitar 2012-2013, în urma deciziei Senarului din 21.09.2012, conform cartei universităţii, a legii educaţiei nr. 1/ 2011 art 128. 132. 133, 134 şi a O.M. 5745 /13.09.2012 cu următoarea structură:

  • Departamentul de  Pregătire Psihopedagogică (DPP) – care este redenumirea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, conform OM 5745 /13.09.2012
  • Departamentul de Educație Permanentă (DEP)
  • Centrul de Consiliere şi Orientare în Cariera (CCOC)
  • Centrul de Recunoaştere, Informare, Documentare (CRID)
  • Centrul de Studii şi Cercetari Interculturale (CSCI)


Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este reorganizat și redenumit (transformarea Institutului de Pregătire Psihopedagogică și Consiliere – IPPC, în cadrul căruia funcționa Departamentul de Pregătire Psihopedagogică -DPP), în urma deciziei Senatului din 25.09.2015, conform cartei universităţii, a legii educaţiei nr. 1/ 2011 art 128. 132. 133, 134 şi a O.M. 5745 /13.09.2012 și a O.U.G. 49/2014, a standardelor ARACIS specifice Comisiei 5 Știinte administrative, ale educației și psihologie aprobate, care intră în vigoare începând cu 01.10.2015, având în componență și:
1. Centrul de Educație Permanentă (CEP) – responsabil prof. dr. Eugenia Maria Pașca
2. Centrul de Consiliere şi Orientare în Cariera (CCOC) – responsabil lect. dr. Dorina Geta Iuşcă
3. Centrul de Recunoaştere, Informare, Documentare (CRID) – responsabil lect. dr. Ionica Ona Anghel
4. Centrul de Studii şi Cercetari Interculturale (CSCI) – responsabil prof. dr. Eugenia Maria Paşca


 


Conducerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic este asigurată de director numit prin decizia rectorului şi este asimilat funcţiei de decan, conform Cartei universităţii.

Director DPPD: Prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca, tel 0745367773

Secretariat DPPD: Eliza Burghelea, Iasi, Str. Costache Negruzzi nr.7-9, et. I, sala nr. 25, tel./fax. 0232 276462